home

Rechten en plichten

Bij uw bezoek aan OLVG krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. Welke rechten heeft u als patiënt nog meer? Welke rechten en plichten heeft OLVG? En wat mogen wij van u verwachten? 

De rechten en plichten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd. Naast rechten en plichten is vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener natuurlijk ook belangrijk. Een goede samenwerking tussen u en een medewerker is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Rechten

Uw rechten

Als patiënt heeft u recht op:

 • deskundige behandeling
 • informatie
 • privacy
 • beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht
 • dat wij uw toestemming vragen voor uw behandeling
 • het geven van toestemming voor uw behandeling
 • verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier
 • second opinion

Deskundige behandeling
OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede
verzorging krijgt.

Informatie
Voor uw onderzoek of behandeling moet u alle relevante informatie hebben gekregen. U krijgt mondeling en eventueel schriftelijke informatie over aard, doel en risico’s van het onderzoek of behandeling en ook over eventuele alternatieve mogelijkheden. Het is voor uzelf en voor de zorgverlener belangrijk om volledige en juiste informatie uit te wisselen. Als u meer informatie nodig heeft omdat u bijvoorbeeld niet alles heeft begrepen, zeg dit dan tegen uw hulpverlener. Ook als u geen informatie wenst, kunt u dit aangeven. De hulpverlener zal dit accepteren als dit geen nadelige gevolgen heeft voor u of voor anderen.

Privacy
Iedereen in OLVG heeft recht op privacy. Dit geldt voor patiënten, hun naasten, zorgverleners en overige medewerkers. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy, uw persoonlijke levenssfeer. In OLVG worden alle voor de behandeling van een patiënt noodzakelijke gegevens geregistreerd en volgens de wettelijke termijn bewaard. Uw privacy wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving beschermd.

Heeft u een privacygerelateerde vraag?
Neem dan contact op met de privacy officers via privacy@olvg.nl

Wilt u een (potentieel) datalek of beveiligingsincident bij ons melden?
Neem dan contact op met de privacy officers via datalek@olvg.nl

Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht
Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van OLVG hebben beroepsgeheim en moeten zich houden aan hun geheimhoudingsplicht. Het ziekenhuis mag zonder uw toestemming geen informatie over u geven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Ook voor het geven van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals uw partner, kinderen, ouders*, verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers, is uw toestemming nodig.

* ouder(s)= degene die het wettelijk gezag heeft

Er zijn enkele uitzonderingen - bij wet vastgelegd- waarbij zonder uw toestemming informatie aan derden wordt gegeven. OLVG is bijvoorbeeld verplicht sommige infectieziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van deze ziekten te voorkomen. Ook mag OLVG als de zorgverzekeraar daarom vraagt, zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Het vaststellen van die informatie is gebonden aan wet- en regelgeving.

Soms maakt uw onderzoek en/of behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere behandeling of begeleiding, waarbij ook andere artsen, zoals uw huisarts, zijn betrokken. Als dat bij u het geval is, houdt de behandelend arts van OLVG de andere zorgverleners op de hoogte. Uw huisarts ontvangt een medische brief behalve als u hiertegen bezwaar maakt. Andere specialisten bij wie u in behandeling bent, binnen en/of buiten OLVG, krijgen dan een kopie.

Toestemming voor de behandeling
Voor onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Bij spoed, als er geen overleg mogelijk is en medisch handelen direct noodzakelijk is, mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld als iemand bij een auto-ongeluk bewusteloos is geraakt en direct medisch ingrijpen noodzakelijk is. Als het kan, overlegt de behandelaar met uw vertegenwoordiger als u zelf niet aanspreekbaar bent.

Toestemming weigeren of intrekken
U kunt een onderzoek of een behandeling weigeren. De arts respecteert uw beslissing in het algemeen en kan u geen bepaalde behandeling opdringen. Wel bespreekt hij de mogelijke gevolgen van uw beslissing.
Als u uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw arts. Samen kunt u dan overleggen wat er in uw situatie het beste is.

In de gezondheidszorg mogen mensen vanaf 16 jaar zelf beslissen over hun behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Welke rechten ouders en kinderen hebben, hangt af van de leeftijd van het kind.

Medisch dossier
Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk dat over u allerlei persoonlijke gegevens worden verzameld: adresgegevens, uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, de diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier. 

Second opinion
Met een second opinion wordt het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over.

U kunt bijvoorbeeld een second opinion vragen als u met betrekking tot de behandeling voor een belangrijke beslissing komt te staan of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Het is verstandig de twijfel met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Zij kunnen, als u dat wilt, behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een andere deskundige.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van een vergoeding voordat u een second opinion aanvraagt. Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zijn deze voor uw eigen rekening.

Uw plichten

Plichten

 • identificatie
 • medewerking
 • volledige informatie
 • foto's, filmbeelden en geluidsopnamen
 • huisregels
 • betaling

Identificatie
In Nederland is er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek aan OLVG kunnen wij u vragen om een wettelijk erkend geldig legitimatiebewijs waar uw Burgerservicenummer (BSN) op staat, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek.

Medewerking
Als patiënt heeft u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit betekent bijvoorbeeld uw medewerking om de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.

Volledige informatie
De hulpverlener mag van u verwachten dat u hem voor onderzoek(en) en tijdens uw behandeling duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling te maken hebben. Hoe beter de hulpverlener is geïnformeerd, hoe beter hij in staat is u zo goed mogelijk te behandelen.

Foto's, filmbeelden of geluidsopnamen
Vanwege de privacy is het in OLVG niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto’s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren? Bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming.

Huisregels
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in OLVG. Het is daarom noodzakelijk om duidelijke regels met elkaar af te spreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Fatsoen en wederzijds respect zijn de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten, hun naasten en bezoekers. In OLVG is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. Als een patiënt zich in strijd met de huisregels gedraagt, kan dit voor de zorgverlener een reden zijn om de behandelingsovereenkomst op te zeggen.

Betaling
OLVG heeft recht op betaling voor de verstrekte behandeling en zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten die daarbij gemaakt worden.
Wij proberen het zo te regelen dat u zich daar zo weinig mogelijk zorgen over hoeft te maken. Het blijft belangrijk dat u bij uw eigen zorgverzekeraar informeert naar de eventuele vergoeding. Wij hebben hiervoor de gegevens van uw zorgverzekering nodig. U moet die dan ook meenemen als u naar het ziekenhuis gaat.

Privacy

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren. In het belang van uw behandeling worden door het ziekenhuis allerlei medische en administratieve gegevens over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van OLVG die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Op het overtreden van de regels volgen interne maatregelen. In het privacyverklaring voor patiënten van OLVG is vastgelegd op welke wijze OLVG met uw persoonsgegevens omgaat.

Iedereen in OLVG heeft recht op privacy, de patiënten en de medewerkers. Het is dan ook niet toegestaan in OLVG zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto’s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren, bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming.

Medisch dossier

In OLVG registreren we alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in een medisch dossier. In het dossier staan: uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn.

Uw medisch dossier is niet uw eigendom, het moet in OLVG blijven. Uw dossier wordt bewaard gedurende de door de wet bepaalde termijn. Uw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens wettelijke regels. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen.

Alle artsen, verpleegkundigen en andere ondersteunende medewerkers, zoals assistenten en secretaresses moeten zich aan het beroepsgeheim houden. Het recht uw eigen gegevens in te zien of hiervan een kopie te ontvangen is wettelijk vastgelegd.

Inzage of kopie medisch dossier
U heeft recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier. Anderen dan uzelf, bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of afschrift als u hen daarvoor heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage en afschrift. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van zowel de ouder als het kind. Bij jongeren van 16 tot 18 jaar hebben ouders toestemming van het kind nodig als ze het dossier willen inzien of kopieën willen ontvangen.

Omdat de privacy van een patiënt ook na diens overlijden dient te worden beschermd, mag aan de familie of anderen niet zonder meer inzage in het dossier van een overledene worden verleend. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals gevallen waarin van veronderstelde toestemming van de overledene kan worden uitgegaan, of als bepaalde gegevens van groot belang zijn voor derden (bijvoorbeeld gegevens over een erfelijke ziekte).

Correctie medisch dossier
U heeft recht op aanvullen, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens. Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt u uw behandelend arts verzoeken een verklaring met uw visie te laten toevoegen aan uw medisch dossier. U kunt ook een verzoek indienen om (delen van) het medisch dossier te laten
vernietigen. Als daar geen wettelijke en / of medische bezwaren tegen bestaan, zal uw verzoek worden ingewilligd.

Elektronisch patiëntendossier
Uw medische en verpleegkundige gegevens registreren we in een elektronisch patiëntendossier (EPD). OLVG werkt voortdurend aan veilige en optimale patiëntenzorg. Alle medische, verpleegkundige en andere gegevens over de zorg staan daarom in één dossier. Via de computer kunnen de betrokken behandelaar(s) uw gegevens inzien.
OLVG werkt voortdurend aan veilige en optimale patiëntenzorg. Alle medische, verpleegkundige en andere zorg gerelateerde gegevens zijn daarom bijeengebracht in één dossier. U kunt hierbij denken aan de diagnose van uw specialist, verpleegkundige gegevens van een opname, laboratoriumuitslagen, medicatiegegevens, of een verslag van uw fysiotherapeut. De gegevens zijn voor iedereen die bij de zorgverlening betrokken is in te zien, zodat een compleet beeld van u wordt verkregen. Hierdoor vermindert de kans op het maken van fouten.

Het EPD is goed beveiligd voor inzage door onbevoegden en voldoet daarmee aan de op dat gebied geldende wet en regelgeving. In OLVG is alleen door gebruik van inlogcodes toegang mogelijk. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld voor welke zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien. Uitgangspunt hierbij is dat toegang alleen toegestaan is voor zover dit noodzakelijk is voor de zorgverlening. Op het overtreden van de regels volgen interne maatregelen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek verbetert de zorg, kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen. Het onderzoek geeft vaak geen direct voordeel voor uzelf. Het voordeel is er voornamelijk om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. In OLVG vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel is:

 • betere behandelingen voor ziekten vinden
 • meer over een ziekte te weten komen
 • een ziekte opsporen.

Zowel de artsen als de raad van bestuur van OLVG zien er nauwgezet op toe dat het medisch wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier plaats vindt. Er zijn verschillende soorten onderzoek:

 • onderzoek met mensen (proefpersonen)
 • onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen)
U kunt op iedere afdeling gevraagd worden om mee te doen. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. Als u wel mee wilt doen, dan krijgt u
uitgebreide informatie over het onderzoek en ondertekent u een toestemmingsverklaring. Met uw handtekening verklaart u vrijwillig mee te werken aan het onderzoek. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd nee zeggen. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling.
In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is vastgelegd onder welke voorwaarden er medisch-wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden met mensen. Voordat een onderzoek gestart mag worden, wordt dit getoetst door een erkende medisch ethische toetsingscommissie. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing of het onderzoek in OLVG mag worden uitgevoerd.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal
Naast medisch wetenschappelijk onderzoek worden er status- of dossieronderzoek gedaan. Dit zijn onderzoeken op basis van verschillende patiëntendossiers. In dat verband is het gebruikelijk dat de verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal worden ingezien. Uw persoonlijke gegevens zijn niet te herleiden. Ook dit onderzoek moet aan strikte voorwaarden voldoen. Voor de uitvoering van dit type onderzoek hoeft men u niet altijd om apart om toestemming te vragen. Nu herleiding tot uw persoonlijke gegevens wordt voorkomen, wordt er vanuit gegaan dat u hiertegen geen bezwaar heeft.

Als u wel bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

Algemeen

Algemene voorwaarden
Op alle behandelingsovereenkomsten en andere juridische relaties tussen OLVG en de patiënt zijn de Algemene behandelvoorwaarden van toepassing.

Rechten van ouders en kinderen
In de gezondheidszorg mogen mensen vanaf 16 jaar of ouder zelf beslissen over hun behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Welke rechten ouders en kinderen hebben, hangt af van de leeftijd van het kind. Het zelfstandig sluiten van een behandelingsovereenkomst kan vanaf 16 jaar. Indien de patiënt jonger is gelden de volgende regels:

 • Patiënten die jonger zijn dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders. De arts informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan. De ouders moeten toestemming geven. De arts informeert het kind op zijn begripsniveau.
 • Patiënten die tussen de 12 en 16 jaar oud zijn, gaan samen met hun ouders de behandelovereenkomst aan. De arts moet zowel de patiënt als de ouder informeren en om toestemming vragen.

Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage in het medisch dossier en recht op een kopie hiervan. Voor inzage in, alsmede het verstrekken van kopieën van de gegevens van kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van het kind als van de ouders nodig. Jongeren van 16 tot 18 jaar moeten toestemming geven voor inzage in en het verstrekken van een kopie van hun dossier aan familie (dus ook aan hun ouders) en anderen. Afhankelijk van de polis van de ouder met wie hij tot zijn 18e is meeverzekerd, kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn of zijn niet alle behandelingen verzekerd.

Vertegenwoordiging
Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent geraakt. In zo’n geval is er sprake van (tijdelijke) wilsonbekwaamheid.

Wie beslist? Wilsonbekwaam
Iemand is wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. Je kunt niet zo maar iemand wilsonbekwaam noemen. De arts bepaalt als eerste of een patiënt al dan niet wilsonbekwaam is om een bepaalde beslissing rond de zorg of behandeling te nemen. Hij doet dat samen met andere behandelaars. Familie of mensen uit de omgeving van de patiënt kunnen ook hun mening geven. In het algemeen geldt dat iemand wilsonbekwaam is als hij de informatie over zijn ziekte op dat moment niet kan begrijpen. Als dat het geval is, kan hij geen goede beslissing nemen over de behandeling en de mogelijke gevolgen niet overzien.

Als u wilsonbekwaam wordt geacht moet de arts uw vertegenwoordiger over uw gezondheidstoestand informeren en om toestemming vragen voor de behandeling of het onderzoek. Als er een curator of mentor is benoemd, komen deze als eerste in aanmerking om op te treden als uw vertegenwoordiger. Als u iemand schriftelijk heeft gemachtigd om namens u op te treden bij beslissingen rondom uw behandeling als u dat zelf niet meer kunt, is dit degene die in aanmerking komt als er geen curator of mentor is benoemd. Is er geen schriftelijke machtiging dan is uw levenspartner uw vertegenwoordiger. Is er geen levenspartner, dan is een uw ouders, kinderen, broer of zus de vertegenwoordiger. Uw familie bepaalt in het laatste geval zelf wie als vertegenwoordiger wordt aangewezen.

Wilsverklaring
In een schriftelijke verklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden als u wilsonbekwaam wordt. Deze verklaring moet vrijwillig door u zijn opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam bent. De verklaring gaat over specifieke, duidelijk omschreven ziekte(n) en/of een specifieke behandelvraag. In het algemeen geldt dat een arts volgens deze verklaring dient te handelen. De arts kan echter afwijken van wat in de verklaring wordt gesteld wanneer daarvoor gegronde redenen zijn. De arts kan bijvoorbeeld niet overtuigd zijn van de geldigheid en/of de toepasbaarheid van de verklaring. Wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring is of de inhoud ervan goed te bekijken, zal de arts naar beste weten handelen. Bent u in het bezit van een wilsverklaring? Meld dit dan aan uw behandelend arts.

Het is van belang dat u de inhoud van uw verklaring met hem bespreekt op het moment dat u nog wilsbekwaam bent, zodat hij op de hoogte is van uw verlangens. Ook is het van belang dat u uw naasten (partner en familie) informeert over de wilsverklaring. Een voorbeeld van een wilsverklaring is een niet-reanimatieverklaring.

Onderzoek door een coassistent of een arts in opleiding tot specialist
In OLVG worden op diverse afdelingen en in diverse specialismen mensen opgeleid tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Het is mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met leerlingen, studenten, coassistenten of artsen in opleiding tot specialist. Deze bespreekt het resultaat altijd met de eindverantwoordelijke medisch specialist.
Als u bezwaren heeft tegen een onderzoek door een coassistent of een arts in opleiding tot specialist geef dat dan aan.

Klacht, compliment of opmerking?
Heeft u iets meegemaakt, waardoor u (on)tevreden bent over uw behandeling in OLVG? Of u heeft een opmerking om de zorg te verbeteren? Wij horen dat graag! 

OLVG Patiëntenraad
De Patiëntenraad adviseert de raad van bestuur van OLVG over patiënten zaken zoals zorgverlening, toegankelijkheid en bejegening, maar ook over organisatorische en financiële zaken. Het doel is om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. De Patiëntenraad behandelt geen individuele klachten - daarvoor is de klachtenfunctionaris - maar adviseert over de behandeling van klachten in het algemeen.