home

Vergoeding kosten behandeling

Heeft u zorg nodig die valt onder uw basispakket? Dan betaalt u verplicht eigen risico en betaalt de zorgverzekeraar verder alle kosten. Heeft u zorg nodig die niet binnen dit pakket valt? Dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat u moet betalen. In 2024 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Meer hierover leest u hier.

Verwijsbrief

Zonder verwijsbrief geen vergoeding!

Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder doorverwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts? Dan worden de kosten niet meer betaald door uw zorgverzekeraar. U krijgt uw factuur dan thuis gestuurd, tenzij we de verwijsbrief nog binnen 2 weken na de afspraak ontvangen, voorzien van de juiste datum. De datum op de verwijsbrief moet een datum zijn vóór of gelijk aan de datum van de eerste afspraak.

Let op: dit geldt niet voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.

Waarom is een verwijsbrief noodzakelijk?

De zorgverzekeraars proberen onnodig gebruik van (duurdere) medisch specialistische zorg te voorkomen. Dit geldt voor een verwijzing door een:

  • verloskundige
  • medisch specialist
  • huisarts
  • bedrijfsarts
  • tandarts (alleen in geval van Mond- en Kaakchirurgie)

Wordt u door een andere zorgverlener doorverwezen?

Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar de voorwaarden voor een vergoeding. Een tandarts mag u bijvoorbeeld alleen doorverwijzen naar de kaakchirurg.

Bent u al onder behandeling van een medisch specialist?

Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Ook voor vragen over uw zorgpolis en de hoogte van vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekering kinderen

Ook voor kinderen is het in Nederland verplicht om een zorgverzekering (minimaal een basisverzekering) te hebben. Binnen 4 maanden na de geboorte dient een kind ingeschreven te zijn bij een zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld door het kind bij één van de ouders mee te verzekeren. Voor kinderen jonger dan 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden, omdat de overheid deze zorgverzekering financiert. Ook hebben kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico.

Als het kind 18 wordt:

  • moet het kind (of de ouder voor het kind) premie gaan betalen voor de zorgverzekering. Het kind mag een eigen zorgverzekering afsluiten, maar mag ook meeverzekerd blijven bij een van de ouders. In beide gevallen geldt echter dat er voor uw kind premie moet worden betaald. Kinderen moeten premie betalen vanaf de 1e dag van de maand, volgend op de maand waarin ze 18 jaar worden.
  • heeft hij of zij een wettelijk eigen risico. Dit eigen risico telt vanaf de 1e dag van de maand nadat je 18 bent. Het eigen risico wordt naar rato berekend over de resterende dagen van het jaar.

Tarieven fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Diëtetiek en Fysiotherapie leveren zorg aan patiënten tijdens hun ziekenhuisopname. De zorg tijdens uw opname maakt deel uit van een DBC Zorgproduct. Ook wanneer u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. De prijs van de zorg na uw opname is afhankelijk van uw verzekering.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw betaling?

Neem dan contact op met de afdeling Debiteuren: 020 599 37 46. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-13.00 uur.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling?

Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over uw factuur?

Lees dan eerst de toelichting

Veelgestelde vragen

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling vergoed wordt. OLVG heeft geen inzage in aanvullende verzekeringen en bijbehorende voorwaarden.

Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde wordt vergoed als u verzekerd bent. Deze spoedeisende zorg wordt ook vergoed wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met OLVG. De kosten die voor spoedeisende zorg in rekening worden gebracht, worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico. Voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

Wij sturen u de factuur voor een behandeling wanneer de behandeling niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Als u voor de behandeling aanvullend verzekerd bent, moet u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar de behandeling wel, deels of niet vergoeden. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van een behandeling, ontvangt de factuur. Krijgt uw behandeling een vervolg na het sluiten van het dbc-zorgproduct (dbc= diagnose behandelcombinatie), terwijl u inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan ontvangt uw nieuwe zorgverzekeraar de factuur. De ingangsdatum van de dbc is hierbij leidend. Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar omdat deze bepaalde zorg wel vergoedt? Informeer hier goed of u ook vergoeding krijgt als u tijdens uw oude verzekering al in het ziekenhuis bent geweest voor deze zorgvraag.

De prijs voor een zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde prijs voor alle patiënten met dezelfde zorgvraag. 

Het is niet mogelijk om vooraf precies aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat vooraf niet bekend is hoe een behandeltraject eruit gaat zien. Dit verschilt per zorgvraag. Pas achteraf kan dit bepaald worden op basis van de verleende zorg.

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385, zowel in 2020 als in 2021. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt bijvoorbeeld voor verblijf en behandeling in het ziekenhuis, medicatie, ambulancevervoer en bepaalde hulpmiddelen.

Pas nadat het dbc-zorgproduct (dbc= diagnose behandelcombinatie) is afgesloten, kan het ziekenhuis de factuur versturen. Deze termijn is landelijk bepaald. Daarnaast kan er vertraging optreden in het traject van de jaarlijkse prijsafspraken die het ziekenhuis met de zorgverzekeraars maakt. Ook komt het voor dat een zorgverzekeraar de factuur van het ziekenhuis in eerste instantie niet accepteert omdat nog zaken ontbreken.

Het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de dag dat u in het ziekenhuis bent geweest. Dbc-zorgproduct (dbc= diagnose behandelcombinatie) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de dbc. Het is ook mogelijk dat de factuurdatum, de datum is van een eerste onderzoek en dat u pas later bij de medisch specialist bent geweest.

U moet voor iedere nieuwe zorgvraag een verwijzing hebben. Als u langer dan een  jaar niet meer bij hetzelfde specialisme bent geweest, heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als u geen verwijsbrief heeft, is de kans groot dat u de factuur zelf krijgt en moet betalen. Is er geen verwijzing en is de factuur naar uw zorgverzekeraar gestuurd? Dan zal uw zorgverzekeraar deze de factuur naar u doorsturen en moet u deze zelf betalen.

Bij de start van een zorgtraject opent het ziekenhuis een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (dbc). Aan deze dbc is een gemiddeld tarief en een maximale doorlooptijd (120 dagen) gekoppeld. Landelijk is bepaald hoe lang iedere DBC loopt.

Vaak bestaat een zorgtraject uit meerdere (vervolg-)dbc’s. Als uw zorgvraag meerdere jaren duurt, dan moet u elk jaar uw verplichte eigen risico aan uw verzekeraar betalen.