home

Medisch dossier

Uw arts en alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn hebben een medisch dossier over u gemaakt. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. U heeft het recht om OLVG te vragen om inzage, afschrift (kopie), correctie of vernietiging van uw medisch dossier.

Over het medisch dossier

OLVG registreert alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in uw medisch dossier. In uw medisch dossier staan: uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, bevindingen van overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn: verslagen van operatie en/of onderzoeken, röntgenfoto’s, kopieën van correspondentie met uw huisarts.

OLVG is houder van uw medisch dossier. Het medisch dossier mag het ziekenhuis niet verlaten. OLVG bewaart uw dossier minimaal 20 jaar en langer als dit nodig is voor een goede zorgverlening. Deze termijn is door de wet bepaald. Alleen bevoegde medewerkers in het ziekenhuis mogen bepaalde gegevens inzien. Het recht uw eigen gegevens in te zien of hiervan een kopie te ontvangen is wettelijk vastgelegd.

Elektronisch patiëntendossier

Uw medische en verpleegkundige gegevens registreert uw zorgverlener in een elektronisch patiëntendossier (EPD). OLVG werkt voortdurend aan veilige en optimale patiëntenzorg. Alle medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde gegevens staan daarom zoveel mogelijk in 1 dossier. Via de computer kunnen uw behandelaar(s) uw gegevens inzien, zodat iedereen op de hoogte is van uw gezondheidstoestand.

Het EPD is beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Binnen OLVG hebben zorgverleners met inlogcodes toegang tot uw dossier. Dit is alleen toegestaan als dit nodig is voor de zorgverlening. Bij overtreding van deze regels geldt een sanctiebeleid.

MijnOLVG

MijnOLVG is het patiëntenportaal van OLVG. Via MijnOLVG kunt u uw medische gegevens zien. Op elk moment, wanneer het u uitkomt. In MijnOLVG kunt u veel zelf regelen en inzien zoals: afspraken maken, wijzigen of annuleren, onderzoeksresultaten inzien of vragen stellen aan uw zorgverlener. Het is dan niet nodig om te bellen met OLVG. Meer weten over MijnOLVG? Bekijk de webpagina: MijnOLVG.

Mijn rechten en de rechten van mijn naasten

Als patiënt heeft u recht op: inzage in uw dossier, een kopie van uw medisch dossier, correctie van uw dossier en vernietiging van (een deel van) uw dossier. Anderen dan uzelf, zoals bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of een kopie van uw medisch dossier als u hen daarvoor toestemming geeft.  

Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders en wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage in het medisch dossier en recht op een kopie hiervan. Voor inzage in, en het verstrekken van kopieën van het medisch dossier van kinderen van 12 tot 16 jaar is de toestemming van het kind én van de ouder nodig. Iedereen die ouder is dan 16 jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage of opvragen van een kopie van het medisch dossier.

Omdat de privacy van een patiënt ook na diens overlijden moet worden beschermd, hebben de familie of anderen geen recht op inzage in het medisch dossier, of een kopie van het medisch dossier van een overledene. Na het overlijden van een patiënt sluit OLVG direct het patientenportaal MijnOLVG.

De volgende wettelijke uitzonderingen maken inzage mogelijk in de medische gegevens of in een deel van de medische gegevens van een overleden patiënt:

  • De patiënt heeft bij leven toestemming gegeven voor inzage in het medisch dossier na zijn overlijden.
  • Bij een zwaarwegend belang van de familie zoals een verzoek om informatie over een erfelijke aandoening. De aanvrager moet het zwaarwegend belang duidelijk maken. De arts bepaalt daarna of inzage mogelijk is in het medische dossier of in een deel van het medisch dossier.

Elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens

Sommige instellingen kunnen uw medische gegevens inzien, als u daar toestemming voor geeft. Meer informatie over het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens leest u op de webpagina: Uw medische gegevens delen met zorgverleners.

Juridische verzoeken en verzoeken van derden

Alle juridische verzoeken handelt de afdeling Juridische Zaken af. Bijvoorbeeld: kopieën voor aansprakelijkstelling, overleden patiënt, vernietiging van het dossier.

Verzoeken van derden zoals keuringsartsen en advocaten, worden afgehandeld door de medische afdeling. Derden kunnen hun verzoek direct richten aan het secretariaat van de betreffende medische afdeling.

Hoe komt een andere arts aan gegevens uit mijn medisch dossier?

  • Als u een second opinion of behandeling door een andere specialist aanvraagt binnen OLVG, dan hoeft u niets te doen. Alle artsen van OLVG werken met hetzelfde medisch dossier, zodra de andere specialist betrokken wordt bij uw behandeling krijgt hij of zij toegang tot uw dossier.
  • Heeft u een afspraak met een specialist of behandelaar buiten OLVG? Dan vraagt de specialist of arts-behandelaar (geen paramedicus) na uw toestemming uw medische gegevens op bij OLVG, of u wordt verzocht de gegevens zelf te verzorgen. Steeds meer ziekenhuizen nemen deel aan elektronische gegevensuitwisseling. Uw specialist of behandelaar kan uw gegevens dan zelf opvragen. 
    Bekijk hier welke ziekenhuizen deelnemen aan elektronisch uitwisselen met OLVG en hoe u via MijnOLVG toestemming kunt geven om uw medische gegevens elektronisch te delen. 

Hoe lang duurt het opsturen van een kopie naar een andere arts?

Wanneer de andere arts buiten OLVG werkt is voor het opvragen en kopiëren tijd nodig. De andere arts ontvangt de kopie van uw medisch dossier binnen 2 weken. In uw dossier wordt genoteerd dat de kopieën verstuurd zijn.

Aanvragen van inzage medisch dossier

Inzage in uw dossier kunt u aanvragen bij de afdeling waar u onder behandeling bent. Neem contact op met uw afdeling om een afspraak in te plannen waarop de inzage in uw dossier plaats kan vinden.

Wat zijn de kosten voor een kopie medisch dossier?

Een kopie van uw medisch dossier is de eerste keer gratis. Bij opnieuw aanvragen van een kopie brengen we wel kosten in rekening.

Kopie medisch dossier voor patiënt

Patiënten en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag kopie medisch dossier indienen bij de afdeling Kopie Medisch Dossier (KMD). Hiervoor maakt u gebruik van het aanvraagformulier medisch dossier. Een uitgebreide toelichting op de aanvraagprocedure is hierin opgenomen.

Wat zijn de kosten voor een kopie medisch dossier?

Een kopie van uw medisch dossier is de eerste keer gratis. Bij opnieuw aanvragen van een kopie brengen we wel kosten in rekening.

Formulier aanvraag kopie medisch dossier

formulier_aanvraag_kopie_medisch_dossier.pdf
request_form_for_a_copy_personal_medical_records.pdf

Folder en toestemmingsformulier medische gegevens delen

Toestemming voor delen medische gegevens

Gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Gegevens die tot een patiënt herleidbaar zijn, worden alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en opleiding gebruikt, nadat de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiernaast worden uw gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek buiten OLVG.

U kunt tegen het doorgeven van deze informatie bezwaar maken bij uw behandelend arts; deze zal daarvan een aantekening maken in uw medisch dossier en uw gegevens niet doorgeven.

In beginsel worden deze medische gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekt. In sommige gevallen worden deze gegevens gecodeerd verstrekt. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van informatie aan de Nederlandse Kankerregistratie over kankerpatiënten met betrekking tot de aard en het beloop van de ziekte en de gevolgde behandeling.