home

Uw medische gegevens delen met zorgverleners : veelgestelde vragen

OLVG houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Soms is het in belang van zorg wenselijk om uw gegevens te delen met behandelaren buiten het ziekenhuis. Dan geldt: delen waar het mag, afschermen waar het moet. U gaat over uw eigen gegevens. 

De belangrijkste uitgangspunten bij het delen van uw medische gegevens op een rij:

 • OLVG vraagt u toestemming om uw gegevens elektronisch te mogen delen met andere zorgverleners buiten OLVG. 
 • De toestemming om gegevens te delen wordt vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). U kunt deze toestemming zelf vastleggen via MijnOLVG of u laat dit doen door een OLVG-medewerker in het ziekenhuis. 
 • Deze toestemming geeft u éénmalig en is geldig zolang u deze niet verandert. U kunt de toestemming zelf op elk moment weer intrekken. De status van de toestemming kunt u terugzien in MijnOLVG. 
 • Als u expliciet géén toestemming  geeft wordt dat geregistreerd als 'toestemming geweigerd'. Uw gegevens zijn dan niet beschikbaar voor inzage buiten OLVG. 

Wat zijn de voordelen van een elektronisch uitwisselingssysteem?

Bij gebruik van een uitwisselingssysteem hoeven gegevens niet te worden opgevraagd bij een zorginstelling, maar zijn deze direct beschikbaar. Vooral in spoedsituaties kan dat heel waardevol zijn. Door het uitwisselingssysteem heeft uw behandelend arts een completer beeld van uw medische situatie. Het kan soms ook voorkomen dat onderzoek onnodig herhaald wordt.

Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de voordelen van elektronische gegevensuitwisseling. 
Het betekent niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In bepaalde gevallen mogen gegevens in het belang van uw behandeling worden verstuurd op basis van ‘veronderstelde toestemming’. Er wordt dan aangenomen dat u toestemming geeft, omdat u weet dat anderen bij uw behandeling worden betrokken. De informatie wordt dan verstrekt via elektronische brieven, beveiligde mail of telefoon. 
Het is wel mogelijk dat daar meer tijd voor nodig is. En in spoedsituaties is niet altijd bekend waar gegevens kunnen worden opgevraagd.

Met welke zorginstellingen worden mijn medische gegevens elektronisch uitgewisseld?

Uw toestemming geldt voor alle behandelend zorgverleners in Nederland.

In de praktijk zijn echter nog niet alle zorginstellingen en huisartsenpraktijken aangesloten. Met de volgende organisaties is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk:

 • Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc)
 • AVE Orthopedische Klinieken
 • Bergman Clinics
 • BovenIJ ziekenhuis
 • DC Klinieken Amsterdam
 • DC Klinieken Lairesse
 • Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
 • Jessica Gal Sportartsen
 • Kliniek Oud Zuid
 • Van Linschoten Specialisten
 • Medisch Centrum Jan van Goyen
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • OLVG
 • OLVG Lab BV
 • Radboud UMC, Nijmegen
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis St. Jansdal

Een deel van de Amsterdamse huisartsenpraktijken, mits zij zijn aangesloten op het systeem van OLVG.

Welke medische gegevens worden precies uitgewisseld?

Het gaat hierbij om de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling zoals:

 • uw naam, leeftijd, adres en Burger Service Nummer (BSN)
 • algemene gegevens over uw gezondheid
 • overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
 • informatie over voorgeschreven medicijnen
 • eventuele allergieën
 • uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd
 • medische beeldvorming

Kan ik kiezen welke informatie uit mijn medische gegevens wel of niet wordt gedeeld?

Als u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw dossier, kan alle informatie worden ingezien. Wel is er een uitzondering gemaakt voor notities en afspraken van de afdelingen Psychologie en Psychiatrie. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere zorgverleners. Niet binnen OLVG en niet met externe zorgverleners.

Uw behandelend arts is ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie in uw dossier is opgenomen.

Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens?

Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen voor uw behandeling uw medische gegevens raadplegen (denk aan uw huisarts, uw medisch specialist en betrokken verpleegkundigen).

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen uw medische gegevens niet inzien.

Welke systemen gebruikt OLVG om uw gegevens te delen?

OLVG deelt gegevens via een beveiligde verbinding. Omdat het gaat om gevoelige medische informatie, wordt voldaan aan de hoogste eisen voor beveiliging.

 1. Zorgmail
  Voor het versturen van uitslagen en brieven over onderzoek en behandeling.
 2. Epic Care Link 
  Huisartsenportaal waarin huisartsen (met uw toestemming) een deel van uw gegevens kunnen raadplegen.
 3. Epic Care Everywhere
  Dit is een module van Epic, de software die OLVG gebruikt voor het Elektronisch Patiëntendossier. Hiermee is het mogelijk medische gegevens uit te wisselen met andere ziekenhuizen die ook gebruik maken van Epic software.
 4. Agfa Engage, TWIIN portaal en XDS Beeldbank
  Vanuit de Agfa Beeldbank worden onderzoeksuitslagen beschikbaar gemaakt voor externe aanvragers en zorginstellingen. 
 5. Landelijk Schakelpunt (LSP)
  Een landelijke zorginfrastructuur met medische gegevens zoals medicatie.

Ik wil toestemming geven, hoe regel ik dat?

U kunt zelf toestemming geven via de website van MijnOLVG: www.mijnolvg.nl. Heeft u geen MijnOLVG? Dan kan het ook bij het Patiënten Servicepunt, zodat de medewerker dit kan verwerken. Dit kan mondeling, of met het toestemmingsformulier.

Met uw toestemming kan uw behandelaar in een externe zorginstelling uw medische gegevens inzien. Een medewerker die geen behandelrelatie met u heeft, kan en mag uw gegevens niet bekijken. De toestemming is zonder einddatum. U mag uw toestemming altijd weer intrekken.

Ik wil geen toestemming geven, hoe regel ik dat?

Als u nog geen toestemming had gegeven, hoeft u niets te doen. Uw dossier wordt niet zomaar gedeeld zonder uw toestemming. Externe zorginstellingen kunnen uw medische gegevens niet raadplegen.
Als u uw toestemming wilt intrekken, geef dit dan aan bij de balie zodat de medewerker dit kan verwerken. U kunt ook een verzoek doen via MijnOLVG. U kunt later altijd besluiten om alsnog toestemming te verlenen om uw medische gegevens beschikbaar te stellen.

Kost deelname aan elektronische gegevensuitwisseling geld?

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitwisselen van uw gegevens.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de arts of baliemedewerker nakijken of u toestemming hebt gegeven. Ook kunt u dit zelf inzien via MijnOLVG. 

Mag iemand anders ook toestemming voor mij verlenen? Bij bijvoorbeeld wilsonbekwaamheid of buiten bewustzijn van patiënten?

Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u toestemming verlenen. Mocht u buiten bewustzijn in het ziekenhuis komen, dan kan de behandelaar voor u toestemming geven om de gegevens op te vragen bij een andere zorginstelling. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit aangeven bij de arts of de baliemedewerker.

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

 • Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming. Dit kan ook via MijnOLVG.
 • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. .
 • Kinderen en volwassenen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor elektronisch uitwisselen van medische gegevens?

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek Zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Hoe weet ik of mijn gegevens bij een andere zorginstelling door mijn behandelaar kunnen worden geraadpleegd?

Als u niet weet of uw gegevens van een andere zorginstelling kunnen worden geraadpleegd, kunt u dit teruglezen in MijnOLVG. Of vraag hier naar bij de balie of zorgverlener. Zij kunnen nagaan of uw toestemming is vastgelegd. Als u in een andere zorginstelling toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen, zal de informatie automatisch beschikbaar worden gesteld aan andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij het uitwisselingssysteem.

Ik word behandeld in het buitenland of een zorginstelling die nog niet is aangesloten. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem,kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere (niet-digitale) kanalen, zoals via de post of fax.

Ik wil graag enkel mijn huisarts toestemming geven, maar niet ook zorgverleners in bijvoorbeeld andere ziekenhuizen. Kan ik hiertussen onderscheid maken?

Dit kan helaas niet op dit moment. OLVG volgt de landelijke ontwikkelingen rond toestemming voor gegevensuitwisseling. Totdat het landelijk goed is geregeld, is het in OLVG alleen mogelijk om toestemming te geven voor alle zorgverleners mét een behandelrelatie.