home

ANBI-gegevens

OLVG is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting OLVG is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 41199082 en RSIN 003027429.

Naam en bezoekadres

OLVG, locatie Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
T 020 599 91 11

OLVG, locatie West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
T 020 510 89 11

info@olvg.nl
www.olvg.nl

Concernbeschrijving
De Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is opgericht in 1898. OLVG is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis en is in die hoedanigheid sinds 2001 lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).
OLVG biedt onderdak aan 23 MSRC/RGS-erkende specialismen, veelal met opleidingsbevoegdheid. Als Teaching Hospital zit OLVG in de opleiding- en onderwijsregio (OOR) van het AMC. Met ingang van 1 juni 2015 is Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) juridisch gefuseerd met Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis zijn nu samen OLVG.

ANBI-gegevens
OLVG publiceert in het kader van de nieuwe ANBI-regeling de volgende gegevens:

  • Beloningsbeleid raad van bestuur
    De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is passend binnen de WNT II, de aanvullende‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg’, en de nieuwe klasse-indeling voor instellingen in de zorg. OLVG valt in de hoogste categorie, te weten klasse V. Daaraan is vanaf 1 januari 2016 een bezoldigingsmaximum gekoppeld. Voor bestuurders die voor 1 januari 2016 zijn aangesteld, geldt een overgangsrecht. De bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht en openbaar gemaakt in de jaarverantwoording. De declaraties van de raad van bestuur worden eens per jaar doorgenomen door de commissie Benoeming & Beloning van de raad van toezicht.
  • Beloningsbeleid raad van toezicht
    De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de WNT II, de aanvullende 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg', en de klasse-indeling voor instellingen in de zorg. Hierbij gelden als uitgangspunten dat OLVG in de hoogste categorie valt, te weten klasse V, en dat het toegestane percentage voor de individuele toezichthouders wordt gekoppeld aan het voor dat jaar geldende bezoldigingsmaximum. Er geldt geen opslagpercentage voor lidmaatschap van de subcommissies. De bezoldiging wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de jaarverantwoording.
  • Beloningsbeleid medewerkers
    Medewerkers (niet-medisch specialisten) in dienst van OLVG vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Voor medisch specialisten in loondienst is de AMS van toepassing, voor de meeste vakgebieden aangevuld met een variabel salaris gebaseerd op de OLVG-beloningssystematiek voor medisch specialisten.

Jaarverantwoording
ANBI-gegevens