home

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur.
Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de raad als klankbord voor de raad van bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken.

Toezichtvisie raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht 

De samenstelling van de raad van toezicht van de Stichting OLVG is als volgt:

De heer Prof. dr. J.A.M. Kremer, voorzitter

 • voorzitter Commissie Benoeming, Beloning en Beoordeling
Hoofdfunctie:
 • gynaecoloog en hoogleraar Zorg & Samenleving en strategisch adviseur bij het Radboudumc
Relevante (neven-)functies:
 • Speciaal Gezant Passende Zorg Zorginstituut Nederland
 • lid van de Raad van Toezicht Espria
 • adviseur bij Strategy&

De heer J.J.B.M. Spee, vicevoorzitter

 • voorzitter Auditcommissie
 • lid commissie Benoeming, Beloning en Beoordeling 
Hoofdfunctie:

 

Relevante (neven-)functies:
 • voorzitter raad van toezicht Unicef Nederland
 • voorzitter raad van commissarissen Brunel International
 • lid raad van commissarissen ADG dienstengroep
 • lid raad van commissarissen attractiepark Duinrell

De heer E.R Swelheim, lid

Hoofdfunctie:
 • managing director & CFO bij KLM Royal Dutch Airlines
Relevante (neven-)functies:
 • lid raad van commissarissen Transavia
 • voorzitter Financiële Commissie IATA (International Air Transport Association)
 • lid raad van toezicht van De Regenboog Groep, en voorzitter van de Auditcommissie

Mevrouw drs. M.B. Keijser, lid

 • lid commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
Relevante (neven-)functies:
 • Raad van Toezicht FNO
 • Bestuurslid Koninklijke Amsterdamse Roei en Zeil Vereninging, commissaris zeilen en vice voorzitter
 • Voorzitter bestuur Stichting Samen Sterk Vrouwen West
 • Voorzitter VVE Oostpoort 11
 • bestuurslid Nieuw Geneco

Mevrouw drs. P.M. Pistor, lid

 • voorzitter commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
 • Algemeen directeur bij NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Relevante (neven-)functies:
 • bestuurslid Vereniging van Overheidsmanagement

Mevrouw K. Arib, lid

 • lid commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering
Hoofdfunctie:
Relevante (neven) functies:
 • voorzitter Raad van Toezicht ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (01-01-2022 tot heden)

 

Commissies

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies werkzaam: 

•    Commissie Benoeming, Beloning & Beoordeling (BBB): Kremer en Spee. 
•    Commissie Kwaliteit, Mens & Verbetering (KMV): Pistor, Arib en Keijser. 
•    Auditcommissie: Spee en Swelheim. 

De Commissie BBB vervult de werkgeversrol en richt zich o.a. op de search en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en op de arbeidsvoorwaarden en renumeratie van de bestuurders. Tevens houdt deze commissie zich bezig met de voorbereiding van de evaluatie van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur. 
De Commissie Kwaliteit, Mens & Verbetering (KMV) richt zich op het beleid en actuele thema’s op het gebied van de kwaliteit, verbetering en veiligheid en van zorg. Ook HRM valt hieronder. 

De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economische beleid en de bedrijfsvoering, met speciale aandacht voor de begroting, maandrapportages en de jaarrekening. Hiertoe wordt ook jaarlijks een risicomatrix opgesteld, met bijbehorende mitigerende maatregelen. 

De commissies adviseren op deze deelterreinen aan de Raad van Toezicht, die de verslagen van de commissievergaderingen inclusief conclusies en adviezen bespreekt in de voltallige vergadering. De relevante portefeuillehouder raad van bestuur en voorzitter raad van bestuur zijn beiden aanwezig bij de commissie vergaderingen van de Auditcommissie en commissie KMV. 
 

Werkwijze en informatievoorziening

Om te kunnen voldoen aan de toezichthoudende taken wordt de raad van toezicht periodiek geïnformeerd over de realisatie van het strategisch beleid en het behalen van de doelstellingen in het jaarplan, de kwaliteit en veiligheid van zorg, HRM-gerelateerde zaken, de besturing van de organisatie, eventuele risico’s en geplande investeringen, de financiële stand van zaken, en de naleving van wet- en regelgeving. De wijze van informatievoorziening aan het toezichthoudende orgaan is conform de statuten vastgelegd in een informatieprotocol. Het inhoudelijke protocol is vertaald naar een jaarkalender die inzichtelijk maakt welke onderwerpen op welk moment op de agenda staan. Daarnaast wordt de raad van toezicht zo nodig tussentijds ad hoc geïnformeerd, bijvoorbeeld indien zich een calamiteit heeft voorgedaan of indien OLVG in de media verschijnt.

Statuten

De samenstelling en de bevoegdheden van de raad van toezicht zijn in de statuten omschreven, de statuten zijn hier te vinden. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd aparte reglementen voor de raad en voor ieder van de commissies die, samen met de statuten van Stichting OLVG, het toezicht op en samenspel met de raad van bestuur regelen, evenals op het functioneren van de raad van toezicht zelf.

Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert volgens het reglement jaarlijks het eigen functioneren, inclusief dat van de commissies. Halverwege 2021 heeft de laatste interne evaluatie plaatsgevonden. Ook heeft er een functioneringsgesprek tussen raad van toezicht en raad van bestuur plaatsgevonden.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de WNT II, de aanvullende ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg’, en de klasse-indeling voor instellingen in de zorg. Hierbij gelden als uitgangspunten dat OLVG in de hoogste categorie valt, te weten klasse V, en dat het toegestane percentage voor de individuele toezichthouders wordt gekoppeld aan het voor dat jaar geldende bezoldigingsmaximum. Er geldt geen opslagpercentage voor lidmaatschap van de subcommissies. De bezoldiging wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de jaarrekening.