home

Corporate governance

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert OLVG de Zorgbrede Governancecode.

Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code zijn vertaald naar regelingen binnen OLVG. Dat gebeurt door deze te betrekken in de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht en ze mee te nemen in het onderhoud van statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol.

Meer informatie over de wijze waarop wij streven naar transparantie en een duidelijke structuur voor het afleggen van verantwoording vindt u hier:

 

Gedragscode

Om de gedragsregels in OLVG meer expliciet te maken wordt een gedragscode voor medewerkers gehanteerd die op hoofdlijnen de gewenste omgangsvormen en integer gedrag beschrijft, onder verwijzing naar bestaande regels en regelgeving. De gedragscode maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en geldt voor iedereen die werkt in OLVG ongeacht functie en aard van het dienstverband.

Regeling melding misstand

In OLVG is een regeling voor de melding van (een vermoeden van) misstand, de zogeheten ‘klokkenluidersregeling’. De regeling is in 2011 getoetst aan de NVZ-handreiking voor een model klokkenluidersregeling.

Formulier klokkenluidersregeling

Aanvullende informatie vindt u in onze  jaarverantwoording

Toelatingen 

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) maakt, binnen de categorie instellingen voor medisch specialistische zorg, onderscheid tussen Academische, Algemene en Categorale ziekenhuizen. In de categorie Algemene ziekenhuizen is OLVG een topklinisch opleidingsziekenhuis en in die hoedanigheid ook lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). OLVG huisvest 26 erkende vervolgopleidingen: 22 medische vervolgopleidingen die vallen onder de RGS-erkende medisch specialismen; daarnaast 4 anderszins geregistreerde opleidingen tot specialist betreffende klinische chemicus; intensivist; ziekenhuisapotheker en klinisch psycholoog.

Als opleidingsziekenhuis zit OLVG in de opleidings- en onderwijsregio van het OOR AMC, OOR VUmc en OOR UMCU. In 2019 is OLVG gecertificeerd voor de instellingsvisitatie RGS.

Werkgebied

Het adherentiegebied van OLVG voor de basiszorg strekt zich uit tot de regio Groot Amsterdam. Voor de topklinische zorg en de derdelijns verwijzingen naar de verschillende centers of excellence strekt het verzorgingsgebied zich uit van regionaal tot landelijk.

Concern

Het Schematische overzicht laat de deelnemingen van OLVG zien.

Organogram

Stichting OLVG heeft een bestuursmodel met een raad van bestuur met een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid en een inhoudelijke portefeuilleverdeling. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur staan beschreven in het reglement. Deze is in lijn met de nieuwe zorgbrede governance code, naar een voorbeeld vanuit de NVZD. De raad van bestuur delegeert een deel van zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan het (RVE)management in de organisatie.