home

Veiligheid van zorg

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. OLVG heeft daarom een actief patiëntveiligheidsbeleid dat erop gericht is om de risico’s voor patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Patiëntveiligheid
Calamiteitenonderzoek
Infectiepreventie

Patiëntveiligheid

Het verbeteren van de patiëntveiligheid is niet alleen een kwestie van het terugdringen van tekortkomingen, maar ook van het actief signaleren en benutten van nieuwe kansen om de zorg in ons ziekenhuis veiliger te maken. In OLVG zien we patiëntveiligheid als een onlosmakelijk onderdeel van ons totale kwaliteitsbeleid.

Patiëntveiligheid wordt niet aan het toeval overgelaten, maar optimaal georganiseerd. Zo werken we met een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) om patiëntveiligheid te organiseren. In het VMS wordt onder meer bijgehouden welke (bijna-)incidenten zich hebben voorgedaan. Belangrijke elementen in het VMS zijn:

1. Veiligheidscultuur

Een cultuur waarin we proactief aan de veiligheid werken en hier afspraken over maken, getraind worden op veilig handelen, gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen, onveilige situaties signaleren en benoemen, actief omgaan met onverwachte risico’s en leren van fouten.

2. Risicoanalyse

Het leren van ongewenste situaties (achteraf) en het verkleinen en voorkomen van risico’s (vooraf).

3. Systematisch verbeteren

Gestructureerd en continu de zorg borgen, verbeteren en vernieuwen.

4. Veiligheid van zorg

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. OLVG heeft daarom een actief patiëntveiligheidsbeleid dat erop gericht is om de risico’s voor patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Calamiteitenonderzoek

Ondanks alle inspanningen om goede en veilige zorg te leveren, kan het gebeuren dat er een calamiteit in de zorg optreedt. De wettelijke definitie van een calamiteit is: 'Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of tot een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid'.

We hebben binnen OLVG duidelijke afspraken over de manier waarop wij in ons ziekenhuis calamiteiten onderzoeken en vervolgens verbeteringen doorvoeren om de kans op herhaling tot een minimum te beperken.

Een onafhankelijke calamiteitencommissie voert het onderzoek uit. Deze commissie  praat onder meer met de betrokken patiënt en/of familieleden en met de betrokken medewerkers. Zo wordt duidelijk wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wat we daar als ziekenhuis van kunnen leren.

De leerpunten gebruiken wij om verbeterplannen te maken en uit te voeren. Regelmatig controleren wij hoe het staat met de ingezette verbeteracties. Op die manier blijven wij continu werken aan een goede patiëntenzorg.

Santeon jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2023

Addendum Jaarverslag Calamiteiten OLVG 2023

Infectiepreventie

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Patiënten zijn namelijk extra gevoelig voor bacteriën. Daarom is het belangrijk dat iedereen in het ziekenhuis, ook patiënten en bezoekers, hier rekening mee houden. De afdeling Infectiepreventie van OLVG heeft als taak de hygiëne in het ziekenhuis te bevorderen en het optreden van ziekenhuisinfecties te voorkomen. Lees meer over infectiepreventie in OLVG.