home

Transparant over onze resultaten

Bij OLVG zijn we continu bezig onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen we onder andere door onze eigen prestaties te meten, te vergelijken en gericht stappen te ondernemen voor verbetering.

Ziekenhuischeck OLVG
Kwaliteitsindicatoren
Onderzoek patiëntervaring
Monitoren van sterfgevallen met (H)SMR

Ziekenhuischeck OLVG

Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit van hun zorg is. Ze gebruiken de cijfers om de zorg steeds verder te verbeteren. Verder houden ziekenhuizen deze cijfers bij voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Ook OLVG werkt continu aan verbetering van zorg. Op de Ziekenhuischeck OLVG site zijn enkele van deze cijfers te vinden. We vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over onze resultaten en ondersteunen dit initiatief van de NVZ dan ook van harte. Lees meer op Ziekenhuischeck OLVG.

Kwaliteitsindicatoren

In Nederland bestaan kwaliteitsindicatoren voor alle ziekenhuizen. Deze zorgen ervoor dat prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk zijn en maken het mogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De kwaliteitsindicatoren worden uitgevraagd door zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd als ook door het Kwaliteitsinstituut (via de Transparantiekalender).

Kwaliteitsindicatoren geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op:

  •  de zorg (inhoud, kwaliteit en processen)
  •  de bedrijfsvoering
  •  algemene zaken

Deze graadmeters voor ziekenhuisprestaties is een initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De kwaliteitsindicatoren worden jaarlijks verzameld en gepubliceerd. Deze lijst met meetbare prestaties geeft een inzicht in de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de geboden zorg in dat jaar.

Meer weten?

De resultaten van OLVG over de kwaliteitsindicatoren vindt u hier:

Open data (landelijk) - medisch specialistische zorg

Basisset en Transparantiekalender  (landelijk) - medisch specialistische zorg
 

Onderzoek patiëntervaring

OLVG onderzoekt de ervaringen van onze patiënten met een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek helpt onze kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt in kaart te brengen. We willen graag een evenwichtig beeld krijgen van de tevredenheid over al onze afdelingen. Om de juiste vragenlijst bij de juiste patiënt te krijgen, maken we gebruik van enkele basisgegevens over het bezoek van onze patiënten, zoals de bezochte afdeling. Door de grootschalige en eenduidige meting kunnen wij onze scores met andere ziekenhuizen vergelijken.
In opdracht van OLVG voert onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints dit onderzoek uit.

Monitoren van sterfgevallen met (H)SMR

OLVG kijkt intern altijd waar er verbeteringen mogelijk zijn. Een van de manieren waarop dit gebeurt, is door het evalueren van sterfgevallen binnen het ziekenhuis. Daarom is er een speciale commissie die bij alle sterfgevallen bekijkt wat er mogelijk beter kan.

Het sterftecijfer in ziekenhuizen is gebaseerd op een indicator genaamd Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR geeft de verhouding aan tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal overleden patiënten. Naast de HSMR geeft de SMR (Standard Mortality Ratio) de sterftecijfers weer voor 50 ziektebeelden die de meeste sterfte veroorzaken. Deze diagnosegroepen zorgen voor 80% van de totale ziekenhuissterfte in Nederland.

De meest actuele officieel door het CBS berekende sterftecijfers zijn die van 1 jaar geleden, U kunt deze vinden op: Ziekenhuischeck OLVG bij het onderdeel Algemene kwaliteit, knop 'Overlijden.' 

Wij maken sinds 2010 behalve het absolute sterftecijfer ook elk jaar het gecorrigeerde cijfer openbaar. De nieuwste gegevens gaan over 2022. Het document HSMR OLVG 2020-2022 van OLVG bevat informatie over sterfte in het OLVG én op hoofddiagnosegroep (SMR) niveau. Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijke gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer. Het OLVG zit daarmee iets boven het landelijk gemiddelde.

De verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties, heropnames, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen die maar in een beperkt aantal ziekenhuizen worden verricht. Dit beïnvloedt de HSMR en nog sterker de SMR-cijfers omdat deze laatste veelal gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiënten aantallen. Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer en de detailinformatie hierover te publiceren. De detailinformatie bevat heel veel gegevens en om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een sterftecijfer leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om deze leeswijzer te gebruiken om ons sterftecijfer goed te interpreteren. Het document 2020-2022 is via onderstaande link te bekijken. 

HSMR OLVG 2020-2022