home

Medische staf

De medische staf bestaat uit medisch specialisten en diverse gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zoals de klinisch chemici, de ziekenhuisapothekers en de SEH-artsen. De medische staf heeft een belangrijke stem bij het bepalen van het beleid over de medische zorg en de ziekenhuisorganisatie in bredere zin. De staf is één van de medezeggenschapsorganen van de raad van bestuur.

Het doel van de medische staf is om gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een verantwoorde medische behandeling van de patiënten. De leden komen maandelijks bijeen. De vergadering behandelt onder andere adviesaanvragen vanuit de organisatie, vakgroepoverstijgende medische protocollen en overige zorginhoudelijke aangelegenheden. 

Bestuur medische staf

Het bestuur is vertegenwoordiger van de medische staf bij het bepalen van het beleid over de medische zorg en de ziekenhuisorganisatie in bredere zin. In deze rol bewaakt het bestuur de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de medische professie, en brengt hierover advies uit aan de raad van bestuur.

Het bestuur vergadert wekelijks, waarbij lopende en beleidsmatige zaken aan de orde komen. Er is ook wekelijks overleg met de raad van bestuur en geregeld overleg met de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de patiëntenraad, het verpleegkundig stafconvent en arts-assistentenvereniging JongOLVG.

Leden bestuur medische staf

  • R. (Rogier) van Zijderveld, oogarts en voorzitter
  • R.C. (Roos) van Nieuwenhuizen, algemeen chirurg en vicevoorzitter
  • dr B.J.J. (Brenda) Hermsen, gynaecoloog en secretaris
  • dr. S. (Sanne) van Wissen, internist en penningmeester
  • J. (Judith) Citroen, neuroloog en lid
  • dr. P. (Peter) de Haan, anesthesioloog en lid
  • drs. G.C.A.H.C.M. (Gabriëlle) Mooren-Smits, kinderarts en lid